Nowoczesne technologie ICT w upowszechnianiu osiągnięć nauki

Regulamin szkolenia

 § 1. Informacje o projekcie

 1. Bezpłatne szkolenia są organizowane przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (zwany dalej Organizatorem Szkolenia) w ramach projektu „Nowoczesne technologie ICT w upowszechnianiu osiągnięć nauki”.
 2. Projekt „Nowoczesne technologie ICT w upowszechnianiu osiągnięć nauki” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 3. Szkolenia dotyczą następujących zagadnień:
  • prezentacja oferty naukowej i gospodarczej skierowana do podmiotów zewnętrznych,
  • zasady prowadzenia negocjacji i formułowania umów na wykonanie zadań badawczych zleconych lub sprzedaży wyników badań.
 4. Kandydaci zainteresowani udziałem w szkoleniu muszą spełniać następujące warunki:
  • być pracownikami naukowymi, lub naukowo-dydaktycznymi zatrudnionymi na umowę o pracę lub umowę mianowania w jednostkach naukowych szkół wyższych, jednostkach badawczo-rozwojowych, placówkach PAN - z całej Polski,
  • być przedsiębiorcami i pracownikami przedsiębiorstw działających w sferze B+R zatrudnionymi na umowę o pracę - z całej Polski.

 

§ 2. Rekrutacja

 1. Procedura rekrutacji składa się z następujących etapów:
  • poprawnego wypełnienia dokumentów zgłoszeniowych (pobranych po zalogowaniu ze strony www.ict.kul.eu w zakładce „Oferta”)
  • złożenia dokumentów w Biurze Obsługi Projektu
  • otrzymania informacji zwrotnej o zakwalifikowaniu się na listę uczestników szkolenia.
 2. Kandydaci do udziału w szkoleniach mają obowiązek zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
 3. Rekrutacja na szkolenia trwa od 1 kwietnia 2009 r. do 30 października 2010 r. lub do wyczerpania dostępnych miejsc szkoleniowych.
 4. Kandydaci składają formularze kwalifikacyjne zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu osobiście w Biurze Obsługi Projektu CN 015 lub przesyłają pocztą na adres organizatorów szkoleń: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Biuro projektu „Nowoczesne technologie ICT w upowszechnianiu osiągnięć nauki”, CN 015, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin.
 5. Zgłoszenia udziału w konferencji dokonuje się elektronicznie wysyłając formularz ze strony projektu. Po uzyskaniu potwierdzenia zakwalifikowania się na szkolenie, osoby zobowiązane są do dostarczenia podpisanych kwestionariuszy osobowych.
 6. Kandydaci zatrudnieni w innych podmiotach niż KUL dodatkowo oprócz kwestionariusza składają zaświadczenie o zatrudnieniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu.
 7. O zakwalifikowaniu kandydata na szkolenia decydować będzie kolejność zgłoszeń.
 8. Decyzję o zakwalifikowaniu podejmuje komisja rekrutacyjna w skład której wchodzą: Kierownik Projektu, Specjalista ds. Logistyki, Rekrutacji i Obsługi PEFS .
 9. Rekrutacja prowadzona będzie na każdy cykl szkoleniowy oddzielnie z tworzeniem listy rezerwowej w wysokości 10% uczestników każdego szkolenia.

 

§ 3. Organizacja szkoleń

 1. Liczba uczestników szkoleń wynosi w sumie 160 osób (8 grup po 20 osób każda).
 2. Terminy szkoleń: 4 cykle w roku 2009, 4 cykle w 2010 roku.
 3. Każde szkolenie obejmuje 16 godzin lekcyjnych (2 dni).
 4. Uczestnik może wziąć udział tylko w jednym cyklu szkoleniowym.
 5. Organizator szkolenia zapewnia materiały szkoleniowe oraz poczęstunek w postaci serwisu kawowego oraz obiad.
 6. Organizator nie zapewnia kosztów dojazdu oraz noclegów, natomiast dla zainteresowanych osób spoza Lublina może pośredniczyć w rezerwacji miejsc noclegowych.
 7. Szkolenia odbywać się będą w budynkach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
 8. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do zamieszczenia swojej oferty naukowej na stronach wortala.
 9. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany się do aktywnego udziału w szkoleniach.
 10. Szczegółowy program szkolenia i terminy szkoleń będą podawane na stronie projektu www.ict.kul.eu w zakładce „Aktualności” i w zakładce „Szkolenia”.
 11. Każde szkolenie kończy się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu wg wzoru stosowanego przez uczelnię.
 12. W celu otrzymania zaświadczenia ukończenia szkolenia uczestnik zobowiązany jest do uczestnictwa w co najmniej 80 % zajęć objętych szkoleniem.
 13. Szkolenia prowadzą wykwalifikowani trenerzy z firm szkoleniowych zajmujących się szkoleniami z danej tematyki.
 14. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do osobistego uczestniczenia w szkoleniu, podpisywania listy obecności i wypełnienia ankiety ewaluacyjnej na koniec szkolenia.
 15. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do zredagowania swojej oferty naukowej i zamieszczenie jej na stronach wortala.
 16. Wszelkich informacji w sprawach związanych z przebiegiem i organizacją szkoleń udziela Specjalista ds. Logistyki, Rekrutacji i Obsługi PEFS, tel. 791 021 203, e-mail: ict@kul.pl
 17. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie projektu www.ict.kul.eu
 18. Niniejszy Regulamin Szkoleń zgodny jest w punktach których dotyczy z Regulaminem Kursów i Szkoleń organizowanych w KUL.

 

Regulamin szkoleń.pdf Regulamin szkoleń

Zaświadczenie o zatrudnieniu.doc Zaświadczenie o zatrudnieniu

oswiadczenie_beneficjenta.pdf Oświadczenie beneficjenta

Ankieta ewaluacyjna Pomóż udoskonalić wortal - wypełnij ankietę
 • Regulamin serwisu
 • Autorzy serwisu: Jakub Grygiel & Michał Szych
 • Projekt graficzny: Zbigniew Kowalczyk